مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد

نمایه فرهنگی


ما ز نسل مصطفی و حیدریم             ما بسیجی های خط رهبریم
گر عیان گردد که فرمان می دهد             هر بسیجی بشنود جان می دهد
با ولی تجدید بیعت می کنیم             باز هم قصد شهادت می کنیمتا کنون خبری ثبت نشده است